Issue 4,2006 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Study of Slurry Electrolysis on Cobalt Manganese Ore
  WANG Cheng-yan,WANG Han-yuan,JIANG Pei-hai,YIN Fei,CHEN Yong-qiang
  2006(4):2-5 [Abstract]  [View PDF]
  
Study of Acid Leaching under Pressure on Polymetallic Sulphide Flotation Concentrate
  XIE Ke-qiang,YANG Xian-wan,SHU Yu-zhang,SHEN Qing-feng,JIN Bing-jie
  2006(4):6-9 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Reduction Behaviours between Lead-rich Slag and Sinter
  HAYES Peter,YANG Gang,ZHAO Bao-jun,WANG Ji-kun,HAYES Peter
  2006(4):10-13 [Abstract]  [View PDF]
  
Studies on the Leaching of Ni, Cu and Co from Ni-Cu Sulfide Tailings
  XIE Yan-ting,XU Yan-bin,YAN Lan,YANG Ru-dong
  2006(4):14-17 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Anode Oxidation of Suspension Electrolysis of Zinc Ore
  LI Rong-xing,XIE Gang,YANG Da-jin
  2006(4):18-21 [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Ore Size and Slurry Density on the Bioleaching of Chalcopyrite Ore
  GU Shi-fei,ZHANG Wei-min,YU Rong
  2006(4):22-25 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Molybdenum Recovering from Wulfenite
  LIAO Yuan-shuang,YANG Da-jin,LU Shun-li
  2006(4):26-28 [Abstract]  [View PDF]
  
Experimental Study on Nickel Extraction from Serpentine with Acid Leaching Technology
  LUO Xian-ping,GONG En-min
  2006(4):28-31 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on the Density of Zinc Sulfate Electrolyte
  WANG Yan-jun,XIE Gang,YANG Da-jin,LI Yong-jia,XIAO Ting-man
  2006(4):31-33 [Abstract]  [View PDF]
  
Removing of Ca and Mg from Zinc Electrolysis System
  WU Hui
  2006(4):33-35 [Abstract]  [View PDF]
  
Synthesis and Characterization of La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3-δ Electrolyte Material
  LIU Rong-hui,MA Wen-hui,WANG Hua,YANG Bin,DAI Yong-nian
  2006(4):36-39 [Abstract]  [View PDF]
  
Abstracting the Valuable Metals from Silver Concentrate by Slurry Electrolysis Process
  WANG Wei-xi,LOU Jian-ping
  2006(4):40-42 [Abstract]  [View PDF]
  
The Flexibility Domestication of Thiobacillus Thiooxidans on Uranium Ore from 721 Deposite
  WU Wei-rong,LIU Jin-hui,SHI Wei-jun,HE Xiao-yu
  2006(4):43-46 [Abstract]  [View PDF]
  
Comparison of Properties of WC/Co Coating Prepared by Three Kinds of Thermal Spraying Process
  BAO Jun-feng,YU Yue-guang,LIU Hai-fei,ZENG Ke-li,REN Xian-jing
  2006(4):46-49 [Abstract]  [View PDF]
  
Preparation and Growth Mechanism of Large Single Spiculate ZnO
  XIAO Ting-man,XIE Gang,YANG Da-jin,WANG Yan-jun,LI Yong-jia
  2006(4):50-52 [Abstract]  [View PDF]
  
Preparation of Super-corroding Mg-Fe Alloy by Mechanical Alloying Process
  TANG Hai-lin,ZHU Xin-kun,LI Gang,LAI Hua
  2006(4):53-56 [Abstract]  [View PDF]
  
入网通知
  2006(4):56 [Abstract]  [View PDF]