Issue 4,2009 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Direct Atmospheric Leaching of Spent Lithium-Ion Batteries in Ammoniacal Solutions
  YANG Bo,LI Dun-fang,WANG Cheng-yan,YIN Fei,CHEN Yong-qiang,JIE Xiao-wu,YANG Yong-qiang,WANG Nian-wei,WANG Jun
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Leaching Zinc and Its Concomitant Metals from Difficult Dealt Zinc Oxide Ore with High Silicon in Alkali Solution
  CHEN Ai-liang,ZHAO Zhong-wei,JIA Xi-jun,LONG Shuang,HUO Guang-sheng,LI Hong-gui
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
The Influence of Nickel Ions on the Long-Period Zinc Deposition
  ZHANG Huai-wei1,WANG Ji-kun2,LIU Chun-xia1,LI Yong1
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Extraction of Vanadium from Stone Coal Leaching Solution
  LIAO Yuan-shuang1,LU Shun-li2,YANG Da-jin1,LI Yong-gang1
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Investigation of the Self-nucleation of Gibbsite Al(OH)_3 Crystals from Homogeneous Supersaturated Caustic Solutions
  ZHOU Lin-chuan1,CHEN Qi-yuan2,YIN Zhou-lan2,ZHANG Li-chuan2
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Behavior of Sodium Carbonate during Leaching Process of Alumina Sinter
  REN Gen-kuan
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Recovery of Indium from Acid Leachate of Blast Furnace Dust with Emulsified Liquid Membrane
  MAO Lei1,WAN Jing1,XU Li-jun2,YAN Jia-bao1,CUI Zheng-wei1,CHEN Cai-yan1,LIU Qiu-chen1
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Captive Adsorption of Zirconium and Hafnium in H_2SO_4 with Improved P507
  ZHOU Xin-mu,DONG Xue-ping,CHEN Hui-qin,GUO Shu-jun
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
The Mechanism of Gold Extraction in Cyanide Ammonia Systems for Copper-Gold Ores
  CHENG Dong-hui,WANG Jin-xiang,LI Guo-bin,ZHANG Xiao-yan,WANG Li-qun
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
The Preparation and Performance of Composite CdS/Eu~(3+)-TiO_2
  HUANG Ya-hui1,PENG Shao-qin1,LI Yue-xiang1,HUANG Juan1,LI Cheng-yu2
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Performance of AlN-SiC Composites with Microwave Attenuation Characteristics
  CHENG Wei-hua,LI Xiao-yun,QIU Tai,JIA Miao-lei,ZHANG Xiao-wei
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Preparation and Structure Analyse of Tungsten Network Skeleton of W-Cu Alloy
  SHI Nai-liang1,CHEN Wen-ge2
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Study on the CBC Compoisite Material Made from Red Mud
  TAO Min-long,ZHANG Zhao-shu,ZHUO Rui-feng
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Denitrogenation Technology during VIM Refinging Nickel Base Superalloy
  YAO Zheng-hui1,NIU Jian-ping1,WANG Fei2,YU Wen-xin1
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Investigation on Vanadium Halide Electrolyte in Redox Flow Battery
  WANG Yong-liang1,3,XUE Fang-qin2,WANG Xin-dong3
  2009(4) [Abstract]  [View PDF]