Issue 2,2010 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Study on the Process of Extraction Ferronickel from Laterite by Electric Smelting
  LIU Zhi-hong,YANG Hui-lan,LI Qi-hou,ZHU De-qing,MA Xiao-bo
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Thermodynamic Analysis on Non-Oxidation of Molybdenite Roasting Process
  GUO Pei-min,WANG Duo-gang,ZHAO Pei
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Study of Removing Copper from Nickel Anode Electrolyte by Sulfide Method
  ZHAO Zhong-wei,SHI Yu-chen,CHEN Ai-liang,HUO Guang-sheng,LI Hong-gui
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Electrochemical Nucleation of Antimony in H2SO4-NH4F-SbF3 Electrolyte System
  LIN Yan,XIE Gang,YANG Da-jin
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
The Hydrometallurgical Process of Treating Arsenic Copper Slag
  ZHANG Han,CHEN Cai-xia,ZHAO Xiu-li
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Lead Electrowinning from Lead Chloride and Ferrous Chloride Mixed Solution
  LI Shu-mei,CONG Zi-fan,LIU Jin-tang
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Reductive Mechanism of Si Ion in KCl-NaCl-NaF-SiO2
  HE Xiao-feng,LI Yun-gang,LI Zhi-hui
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Microwave Roasting of Diaspore
  WANG Yi-yong,JIN Hui
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Study of Decreasing Temperature on Seed Precipitation of Sodium Aluminate Solution
  HONG Li-ming,LIU Xiao-zuo,REN Feng-lian,WANG Chao-nan,SHEN Xiang-hui
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Study on the Extraction and Separation of Rhenium and Molybdenum by Levextrel Resins Containing Trialkyl Amine
  JIANG Ke-xu,ZHAI Yu-chun,XIONG Ying,WANG Xiao-feng
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Leaching Silver from Refractory Silver Sulfide Materials
  CHEN Geng-tao,GUO Huan,YANG Sheng-hai
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Experimental Studies of Multi-Strain Co-Leaching of Uranium Ore with JX-Acidophilus Heterotrophic Bacteria and Thiobacillus Ferrooxidans
  WANG You-tuan,LI Guang-yue,LIU Yu-long,WANG Yong-dong,DIN De-xin
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Gold Cyaniding Extracting and the Mechanism of Strengthened Leaching Process Using Oxidant
  LIAO Yuan-shuang,LU Shun-li,YANG Da-jin
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
The Technological Study and Leaching Kinetics of Scandium from Red Mud
  XUE An,CHEN Xiao-hu,TANG Xiao-ning
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Preparation and Formation Mechanism of Nanosized Cu-Sn Intermetallic Compounds
  LIU Zhi-Gao,YANG Jian,QIU Tai
  2010(2) [Abstract]  [View PDF]