Issue 1,2012 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Heavy metal

Lead Enrichment from Lead-Bearing Zinc Residue
  HE Jing, LUO Chao, LU Jun-yue, WANG Xiao-neng,WANG Tao,Han Sheng-jing
  Published 1月 12日, 2012
  2012(1):1-4 [Abstract]  [View PDF]
  
Comprehensive Energy-Saving Technology of Agitation Acid Leaching on Argillaceous Oxidized Ore
  WANG Hong-jiang1, WU Ai-xiang1, ZHANG Yi2, JIN Zheng-cong2, GU Xiao-chui3
  Published 1月 12日, 2012
  2012(1):5-8 [Abstract]  [View PDF]
  
Reductive Leaching of Iron from Sulfate Slag
  JIN Cheng, LI Deng-xin
  Published 1月 12日, 2012
  2012(1):9-12 [Abstract]  [View PDF]
  
Arsenic Direct Recovery from Arsenic-Bearing Zinc Sulfide Concentrates
  LI Xu-guang1, TAN Yong-ren2, LIANG Duo-qiang3, ZHU Zhi-yong 2
  Published 1月 12日, 2012
  2012(1):13-15 [Abstract]  [View PDF]
  
Extraction Separating Mo2+ from Solution with High Si and Fe Containing
  HE Xiao-cai, XIE Gang, LI Hui-re, YANG Da-jin, XU Qing-xin
  Published 1月 12日, 2012
  2012(1):16-19 [Abstract]  [View PDF]
  

Light metal

Research on Magnesium Removing from MnCl2 Solution with MnF2
  LI Jun-qi, WANG Jia-wei, MAO Xiao-hao, ZHAO Ping-yuan
  Published 1月 12日, 2012
  2012(1):20-23 [Abstract]  [View PDF]
  
Blowing and Extracting Iodine from Acetic Acid Waste Water
  XIAN Heng, FEN He, SUN Ke-ping, CHEN Xiao-hu
  Published 1月 12日, 2012
  2012(1):24-26 [Abstract]  [View PDF]
  

Rare&precious metal

Numerical Simulation of Temperature Field in Rare Earth Electrolytic Cell
  WU Yong-fu1, LIU Zhong-xing1, LI Shu-yang2, REN Yong-hong3
  Published 1月 12日, 2012
  2012(1):27-31 [Abstract]  [View PDF]
  
New Process of Rare Earth Recovery from Complex Rare-Metal Ores
  LIU Mu-dan,LIU Yong, LIU Zhen-zhen
  Published 1月 12日, 2012
  2012(1):32-34 [Abstract]  [View PDF]
  
Indium Recovery by Extraction with N503 from Hydrochloric Acid System
  GAO Yuan1, LAI Fu-xing2, WU Bin-xiu2, WU Cheng-chun2, WANG Jian2, WANG Ji-min1, CHEN Shao-chun1
  Published 1月 12日, 2012
  2012(1):35-38 [Abstract]  [View PDF]
  
Investigation on Gold Recovery from High Arsenic Sulfur Bearing Gold Concentrate
  DUAN Dong-ping, ZHOU E, CHEN Si-ming, LI Ting, XIA Guang-xiang
  Published 1月 12日, 2012
  2012(1):39-41 [Abstract]  [View PDF]
  

Equipment & material

Preparation of Zinc Sulfide from Waste Zinc-bearing Catalyst by Alkaline Leaching
  HU Hui-ping, XIE Li-fang, CHEN Qi-yuan, WANG Shu-bin
  Published 1月 12日, 2012
  2012(1):42-45 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Water Solubility of DTAB Microemulsion System
  ZHOU Jun, LAN Xin-zhe, SONG Yong-hui, XING Xiang-dong, WU Lei
  Published 1月 12日, 2012
  2012(1):46-49 [Abstract]  [View PDF]