Issue 9,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Heavy metal

Thermodynamic Simulation on Elements Distribution of Lead Concentrate Oxidative Smelting in Oxygen-Rich Bottom-Blow Smelting Process
  CHEN Lin,WANG Zhenhu,CHEN Wei,XIAO Hui,LIU Weifeng,ZHAN Duchao and YANG Tianzu
  Published 9月 12日, 2018 (6 pages)
  2018(9):1-6 [Abstract]  [View PDF]
  
Behavior of Sphalerite in Oxidative Ammonia Leaching Process
  HUANG Ya-ling,YIN Zhou-lan,DING Zhi-ying and LIU Chun-xia
  Published 9月 12日, 2018 (4 pages)
  2018(9):7-10 [Abstract]  [View PDF]
  
Cooling Crystallization Dynamics of Sodium Arsenate in Present of Magnetic Field
  GUAN QIAN,LIU yang,WANG XianYong,LIU Shilei,YANG Yang and ZENG GuiSheng
  Published 9月 12日, 2018 (5 pages)
  2018(9):11-15 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Nickel Washing Process from Loaded Organic Phase of P507
  Wang Jing-kun,XU Wan-xiang,WANG Zhi-jun,GUO Ri,LI Jin and ZHOU Yan
  Published 9月 12日, 2018 (3 pages)
  2018(9):16-18 [Abstract]  [View PDF]
  
Physicochemical Analysis of Iron Removal by Hematite Process in Zinc Hydrometallurgical Production
  YU Ling-fei,ZHU Bei-ping and CHEN Gang
  Published 9月 12日, 2018 (4 pages)
  2018(9):19-22 [Abstract]  [View PDF]
  

Light metal

Development and Application of Leak Warning System of Aluminum Electrolysis Pot Leakage Based on Wireless Technology
  Liu junpeng,Lu mingyuan,Wei qing,Ding dayong,Wang longzhao and Bai wanquan
  Published 9月 12日, 2018 (4 pages)
  2018(9):23-26 [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Magnetization-Roasting on Iron Recovery from High Iron Bauxite
  XIA fei-long,LI jun-qi,CHENG chao-yi,WEI guo-ling and LAN yuan-pei
  Published 9月 12日, 2018 (5 pages)
  2018(9):27-31 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Recovery of Alumina in Two Stage Organic Caustic Process
  FANG Hui,ZHAO Yu and ZHAO Yong-qi
  Published 9月 12日, 2018 (3 pages)
  2018(9):32-34 [Abstract]  [View PDF]
  
Preparation of High Purity Al2O3 from Sodium Aluminate Solution by Carbon Decomposition and Pickling Assisted with Ultrasonic
  litao,jinhuixin and liuhongling
  Published 9月 12日, 2018 (5 pages)
  2018(9):35-39 [Abstract]  [View PDF]
  

Rare&precious metal

Preparation of High-purity Nb2O5 with Niobium Alloy Substitute to Niobium Ore
  Wang Changqing,Yi Yanping,Cao Xiaohua and Yan Ping
  Published 9月 12日, 2018 (4 pages)
  2018(9):40-43 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Leaching Process of Rhenium Rich Slag under Normal Pressure
  ZHONG Shui-ping,WU Xin-xuan,WANG Jun-e and CHEN Hang
  Published 9月 12日, 2018 (4 pages)
  2018(9):44-47 [Abstract]  [View PDF]
  
Recovery of Rhodium from Rhodium-bearing Solution by DETA Precipitation
  ZHAO Yu,WU Xilong,HE Xiaotang,XIONG Qingfeng,WANG Huan,LI Yong and WANG Jinying
  Published 9月 12日, 2018 (3 pages)
  2018(9):48-50 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Design of Process to Remove Se from Copper Anode Slime
  HU Lei, LIANG Xin-xing and GUO Chi-hao
  Published 9月 12日, 2018 (3 pages)
  2018(9):51-53 [Abstract]  [View PDF]
  
Compatibility between Recovery of Tungsten Methods from APT Crystal Mother Liquor and Current Metallurgy Process
  DNG Xiaoe and LIU An quan
  Published 9月 12日, 2018 (7 pages)
  2018(9):54-60 [Abstract]  [View PDF]
  

Equipment & material

Direct Electrochemical Preparation of Ce-Ni/Zn/Bi Alloy from Mixture Oxides in LiCl Molten Salt
  PING Xin-yu,LIU Kui,SHI Wei-qun and ZHAO Xiu-liang
  Published 9月 12日, 2018 (6 pages)
  2018(9):61-66 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Physicochemical Properties of CaO-Al2O3 Basis Slag for High Aluminum and Manganese Steel Mold Powder
  Yang Fan, Zeng Yijun, Bi Yanxue, Han Yihua, XY Jin-zhong and ZHU Li-guang
  Published 9月 12日, 2018 (7 pages)
  2018(9):67-73 [Abstract]  [View PDF]
  

Environmental engineering

Treatment of Cu2 -bearing Wastewater with Nanosized Zero-valent Iron-loaded Garlic Residual
  Ouyang Hongchuan,Zhou Hongyu,Li Yaqiang,Yin Yanli,Liu Junyou and Huang Kai
  Published 9月 12日, 2018 (5 pages)
  2018(9):74-78 [Abstract]  [View PDF]
  

History of metallurgy

Primary Investigation on Xilushang Iron Smelting Site in Handan of Hebei Province
  LI Yanxiang, WANG ronggeng, QIAN Wei and CHEN Jian-li
  Published 9月 12日, 2018 (8 pages)
  2018(9):79-86 [Abstract]  [View PDF]