Editorial Board

 

 

 

Honorary director

Wang Dianzuo

Gan Yong

Senior consultant

Yu Runcang

Gu Desheng

Liu Yexiang

Liu Jiongtian

Sun Chuanyao

Qiu Dingfan

He Jilin

Wang Xuguang

Zhang Ze

Zhang Yi

Zhang Wenhai

Zhang Guocheng

Zhou Lian

Huang Boyun

Xiong Weiping

 

Chairman

Han Long

Vice chairman

Zhan Kai

Member of the editorial board

Yu Yueguang

Wang Yun

Wang Haibei

Wang Chun

Yin Wanzhong

Feng Ansheng

Lu Shijie

Liu Yachuan

Liu Dianwen

Sun Zhanxue

Sun Wei

Zhu Wangxi

Zhu Hongmin

Ren Xianjing

Li Huachang

Zhang Yimin

Zhang Lin

Zhang Ting'an

Zhang Junjie

Zhang Jilong

Shen Zhengchang

Yang Zhiqiang

Yang Bin

Yang Xiaocong

Yang Shiliang

He Fayu

Wu Aixiang

Wu Xiqun

Qiu Xianyang

Lu Zhifang

Yu Bin

Xiao Yiwu

Zhou Aimin

Zhou Lianbi

Zhou Junwu

Zheng Guibing

Zhan Kai

Zha Zhengqing

He Zhiguo

Yao Yaochun

Xia Xiaoou

Chai Liyuan

Yuan Zhangfu

Nie Zuoren

Liang Dianyin

Han Long

Xie Jianxin

Peng Chaoqun

Jiang Kaixi

Jiang Jimu

Jiang Xunxiong

Wen Jiankang

Xiong Daiyu

Xiong Baiqing

Pan Feng

Dai Xueyu

Wei Dezhou